Dio 1. OPĆI UVJETI (KLIJENT) 

Art. 1. Primjenjivost

Ovaj KLIJENT prodaje je primenljiv i sastavni deo svih ugovora o kupovini koje je sklopio ICS Advisory and Finance (u daljem tekstu „Dobavljač usluga“), kao i za sve ponude, ponude, usluge i isporuke koje pruža dobavljač usluga.

KLIJENT Kupca ili drugih strana nikada nisu primenljivi, osim ako se pismeno ne dogovori drugačije.

Pristajanjem na ovog KLIJENTA, Kupac gubi pravo da zatraži primenljivost drugog KLIJENTA.

KLIJENT Kupca (ili drugih strana) izričito je isključen kao neprikladan. Ako u bilo kojem trenutku članak ili više članaka ovog KLIJENTA postanu nevaljani, ostali članci sadržani u ovom dokumentu ostaju na snazi ​​za stranke.

Izmjene ovih KLIJENTA mogu se dogovoriti samo u pisanom obliku, uz potpise ovlaštenih predstavnika strana. Nadalje, odobrene varijacije određenih ugovora o kupovini ne odnose se na bilo koje druge takve ugovore, osim ako nisu izričito potvrđene u pisanom obliku.

Art. 2. Definicije

Savjeti / Savjeti / Savjetovanje: Podaci koje Davatelj usluga dijeli sa Kupcem ne mogu se smatrati pravno obavezujućim mišljenjem, službenim savjetom itd., Osim ako Kupac nije posebno zatražio pripremu „poreznog mišljenja“ ili „pravnog mišljenja“ i ako je dobio dokumente s takvim naslovima potpisao jedan od starijih partnera dobavljača usluga.

Art. 3. Ugovori

Ako se odluka o otkazivanju temelji na razlozima iz čl. 15 (nezakonite radnje) ili sumnje u takve radnje, što dovodi do neadekvatnog dosijea za usklađenost, a Kupac odbija pružiti detalje o svom identitetu ili identitetu drugih pojedinaca koji učestvuju u strukturi kako bi se smanjio procijenjeni rizik, a zatim Kupac neće biti nadoknađeni za bilo kakve već uplaćene predujmove.

Dobavljač usluga takođe će uputiti kupca putem e-pošte. Prepiska će takođe biti predmet ovih KLIJENTA.

Art. 4. Navedene informacije

Informacije koje se dostavljaju kupcu ovisit će o specifičnim okolnostima vezanim za kupca i određenim situacijama koje pružatelj usluga ne može unaprijed predvidjeti ili procijeniti.

Art. 5. Usluge trećih strana

Art. 6. Otvaranje bankovnog računa

Art. 7. Imigracija

Art. 9. Sekretar / lokalni predstavnik

Art. 10. Računovodstvo

Art. 11. Osnivanje kompanije

Art. 12. Ponude

Art. 13. Dostava usluge, odgovornost

Art. 14. Obaveze kupaca

Član 15. Neposredni raskid ugovora

Art. 16. Dodatni troškovi i troškovi

Art. 17. Periodična ili dodatna pažnja

- važenje starih dokumenata;

- pravni osnov za traženje dodatnih detalja;

- obavljanje rutinske provjere kako je predviđeno nacionalnom regulativom za borbu protiv pranja novca;

- primanje novih podataka ili zahtjeva za dubinsku provjeru od službenog tijela, javnog bilježnika ili druge nadležne organizacije;

Art. 18. Uslovi plaćanja

Art. 19. Troškovi otkazivanja

Art. 20. Računovodstveni / administrativni troškovi

U slučaju da kupac odluči prebaciti svoje računovodstvo na drugog dobavljača, računovođa pružaoca usluga će izvršiti transfer uz naknadu od 750 eura.

Art. 21. Komunikacija

Slanje elektroničkih poruka pružaocu usluga je na rizik kupca. Dobavljač usluga neće biti odgovoran ili nepotreban za nepotpuni ili netačni dolazak ili nedolazak poruke poslane elektroničkim putem.

Art. 22. Povjerljivost

Art. 23. Nadležni sudovi i važeći zakoni

Svi sporovi će se bez izuzetka rješavati od holandskih nadležnih sudova, osim ako se strane pismeno ne dogovore o različitim aranžmanima.

 

Dio 2 - Uslovi i odredbe Računovodstvena služba

          
Ugovor o knjigovodstvenim uslugama poreza (NL)

BUDUĆI DA Klijent želi pribaviti određene knjigovodstvene usluge od ICS ADVISORY i pristaje angažirati ICS ADVISORY kao neovisnog za obavljanje ovih usluga, a ICS ADVISORY ovime pristaje pružiti takve usluge Klijentu.

SADA SE, s obzirom na ovdje sadržane međusobne sporazume i sporazume, ugovorne strane slažu oko sljedećih uslova:

 1. Trajanje ugovora

Ovaj ugovor stupa na snagu DATUM POČETKA. Nastavit će na snazi ​​tokom jedne „knjižne godine“. Ugovor će se automatski produžiti ako Klijent ne raskine ugovor u pisanom obliku tri mjeseca prije kraja svake uzastopne knjižne godine.

 1. Određeni predstavnik klijenta

Da bi se osigurala efikasna komunikacija i efikasan postupak dizajniranja između Klijenta i

ICS ADVISORY, Klijent se slaže da odredi jednog predstavnika koji će raditi direktno sa ICS ADVISORY.

Informacije o imenovanom predstavniku klijenta:

 

Ime: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

Email: _______________________________________

 1. Knjigovodstvene usluge

Prema odredbama i uslovima navedenim u ovom Ugovoru, ICS SAVETOVATELJ se ovim slaže da će pružiti sledeće usluge Klijentu:

Pored toga, ICS ADVISORY može obavljati dodatne knjigovodstvene usluge za Klijenta, ako Klijent to zatraži, a ICS ADVISORY pristane na to. Međutim, sve usluge koje nisu posebno opisane u ovom potvrdnom listu nisu uključene u naknadu za knjigovodstvo i klijentu će se posebno naplatiti.

Klijent će ICS-u SAVETOVATELJ pružiti opunomoćenika koji će delovati u ime Kompanije-klijenta posebno za poslove sa poreskim vlastima. Pored toga, Klijent će odobriti uputstvo za porezne vlasti da svu poreznu korespondenciju prosledi direktno Direkciji za računovodstvo ICS SAVETODAVSTVA (u Bredi). U tu svrhu dodali smo Aneks A (Proxy) ovom listu sa potvrdom.

 1. Korišćenje usluga trećih lica

ICS SAVJETOVAČ ima pravo da koristi usluge trećih strana kada pruža usluge Klijentu.

 1. Naknada za knjigovodstvene usluge

Uzimajući u obzir usluge koje će pružati ICS SAVJETOVATELJ, Klijent se slaže da će nadoknaditi ICS SAVJETOVAJU za pružene usluge kako slijedi:

usluge Iznos bez 21% PDV
Naknada za računovodstvo po 0-100 računa 395 € po tromjesečju (3 mjeseca)
Dodatna naknada za više od 100 računa 75 € po tromjesečju (3 mjeseca) - za dodatnih 100 mutacija
Poresko savjetovanje / izvještaji mlađeg savjetnika 90 € na sat
Poreske konsultacije / izvještaji starijeg partnera 155 € na sat
Povraćaj VIES primjenjiv pomaknutim PDV-om 35 € po povratku
Prigovor na fiskalna pitanja € 90
U slučaju porezne revizije ili istrage / posjete Držač od 675 €
Započnite sastanak sa svima koji u ime Klijenta dođu da se sastanu sa ICS SAVJETNICOM ili dolaze radi dobijanja informacija o Klijentu 90 € na sat
 1. Troškovi i troškovi

Pored gore navedenih naknada, Klijent će nadoknaditi ICS-u SAVJETOVAČ za sve slučajne troškove i izdatke koji su nastali u ime-u ICS-a SAVJETOVANJE u obavljanju usluga navedenih u ovom Kontaktu, uključujući, ali bez ograničenja, izmjene koje treba izvršiti. podneto nakon datuma podnošenja, obrade predstavki i prigovora na fiskalna pitanja i slične troškove. Troškovi i troškovi će se fakturirati klijentu po satnici od 90 €, ex. PDV.

Ako je vašoj kompaniji dodijeljen status visokog rizika (na osnovu vaših poslovnih aktivnosti ili pozadine), ICS SAVJETOVANJE može klijentu naplatiti depozit u iznosu do 995 €.

Uvijek ćemo unaprijed potvrditi troškove ili procjenu troškova.

 1. Isplate

Sve (tromjesečne) isplate moraju se platiti unaprijed. Kada uplata ne bude primljena na vrijeme, ICS SAVJETOVATELJ ima pravo zaustaviti svoje usluge i tromjesečna prijava PDV-a može se odgoditi, što može rezultirati novčanim kaznama (i dodatnim naknadama).
ICS SAVJETOVANJE će predati svoju prvu fakturu za usluge rezervacije, nakon što od klijenta primimo zadatak, a svoje usluge započet će nakon primanja uplate.

 1. Ovlašteno terećenje

Klijent prihvaća potpisivanje obrasca za izdavanje naloga koji ICS ADVISORY-u daje dozvolu za slanje periodičnih uputstava za prikupljanje podataka od preduzeća do banke za terećenje vašeg (holandskog) korporativnog bankovnog računa.

 1. Odgovornost klijenta

Klijent će biti jedini odgovoran za pružanje ICS SAVJETOVAO svih informacija, računa, podataka i dokumenata potrebnih za obavljanje Usluga dogovorenih ovim Ugovorom. Klijent će dostaviti ICS SAVJETODAVNO sve potrebne dokumente i račune na kraju svakog mjeseca. Najkasnije se moraju poštivati ​​sljedeći rokovi:

Klijent priznaje i slaže se da je za tačnost finansijskih informacija dostavljenih ICS ADVISORY isključiva odgovornost Klijenta. ICS SAVJETOVANJE se neće smatrati odgovornim za izradu netačnih financijskih izvještaja, evidencija i obračuna ili bilo kojih drugih finansijskih izvještaja ako su finansijski podaci dostavljeni na osnovu netačnih informacija koje je pružio Klijent.

ICS SAVJETOVANJE može zatražiti odobrenje klijenta prije podnošenja porezne prijave ili godišnjeg izvještaja. Odgovornost je klijenta da odmah reagira i izbjegne kasno podnošenje kazne.

 1. Ubrzani postupak i administrativni troškovi

Ako Klijent dostavi tražene dokumente nakon roka navedenog u paragrafu 7, ICS SAVJETOVANJE će mu naplatiti administrativnu naknadu u iznosu od 67 € za svako kašnjenje. Slične naknade će se dogoditi u slučaju hitnih zahtjeva koje treba razmotriti u ograničenom vremenskom okviru. ICS ADVISORY može navesti alternativne naknade, ovisno o situaciji.
Ako klijent preda potrebnu dokumentaciju mjesec dana nakon isteka krajnjeg roka, ICS SAVJETOVAČIT će mu naplatiti administrativne troškove u iznosu od 67 €, a klijent mora razmotriti zakašnjelo podnošenje kazne koje naplaćuju porezne vlasti. Mogu se pojaviti dodatne naknade koje se mogu usprotiviti „procjenjenoj“ procjeni (od strane poreskih vlasti).

 1. Uzajamna predstavljanja

(B) Zastupništva od strane ICS SAVJETOVATELJA: ICS SAVJETOVANJE zastupa i garantuje da:

 1. Naknada za transfer

Ako Klijent želi prenijeti knjigovodstvene usluge na drugog Knjigovođu, mora o tome obavijestiti ICS SAVJETOVANJE tri mjeseca prije kraja prve knjižne godine. Raskid mora biti u pisanom obliku. ICS ADVISORY će naplatiti 395 € za prijenos svih dokumenata i digitalnih datoteka Klijenta svom novom knjigovođi i sarađivati ​​kao veza u ovom pitanju. Ovo je neobavezna usluga.

 1. Ograničenje odgovornosti

ICS će biti odgovoran za neizvršenje ili kašnjenje zadatka samo ako je dokazano da je neizvršenje ili kašnjenje uzrokovano namjernim zanemarivanjem ili namjernim propuštanjem SAVJETOVANJA ICS-a. Opseg odgovornosti ICS ADVISORY neće prelaziti iznos ugovorne cijene i ni u kom slučaju ICS ADVISORY neće biti odgovoran za bilo koji posljedični gubitak ili gubitak dobiti koji nastanu kao rezultat gore navedenog.

 1. Privremeni raskid

ICS SAVJETOVAČ ima pravo raskinuti ovaj ugovor odmah onog trenutka kada postoji naznaka da se može dogoditi pranje novca, prevara, finansiranje terorizma ili ilegalnost uopšte. Klijent će biti odgovoran i odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu ICS SAVJETILJU. Potpuna cijena usluga neće se vratiti klijentu ako ICS SAVJETOVATELJ odluči raskinuti ugovor kao rezultat gore navedenih razloga.

U slučaju kršenja propisanih uslova ili u slučaju bilo kakvih dezinformacija, poreska uprava može odlučiti da opozove PDV broj, a ICS ADVISORY može odlučiti da ukine svoje knjigovodstvene usluge i podnese ostavku kao poreski zastupnik.

 1. Nadležnost i sporovi

Ovaj se ugovor uređuje zakonima Holandije. Sve sporove rješavat će holandski sudovi. Strane pristaju na isključivu jurisdikciju takvih sudova, slažu se da će prihvatiti dostavu postupka poštom i odreći se bilo koje druge nadležnosti ili odbrane na drugom mjestu.

 1. integracija

Ja dole potpisani izjavljujem da Klijent želi da koristi gore navedene usluge, podložno odredbama navedenim u Opštim uslovima, uz koje je priložen izvod u štampanom obliku. Ja se dolje potpisani izričito izjavljujem da se slažem s kojim uvjetima.

Ove odredbe i uslove izradio je Lwzjuristen

Sjedište ICS Advisory-a je:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Holandija

ICS ima privrednu komoru reg. br. 71469710 i PDV br. 858727754

Pronađite i naše:
- Cookie policy
- Politika privatnosti
- Uslovi korištenja
- odricanje