Dio 1. OPĆI UVJETI (KLIJENT) 

Art. 1. Primjenjivost

Ovaj KLIJENT prodaje je primenljiv i sastavni deo svih ugovora o kupovini koje je sklopio ICS Advisory and Finance (u daljem tekstu „Dobavljač usluga“), kao i za sve ponude, ponude, usluge i isporuke koje pruža dobavljač usluga.

KLIJENT Kupca ili drugih strana nikada nisu primenljivi, osim ako se pismeno ne dogovori drugačije.

Pristajanjem na ovog KLIJENTA, Kupac gubi pravo da zatraži primenljivost drugog KLIJENTA.

KLIJENT Kupca (ili drugih strana) izričito je isključen kao neprikladan. Ako u bilo kojem trenutku članak ili više članaka ovog KLIJENTA postanu nevaljani, ostali članci sadržani u ovom dokumentu ostaju na snazi ​​za stranke.

Izmjene ovih KLIJENTA mogu se dogovoriti samo u pisanom obliku, uz potpise ovlaštenih predstavnika strana. Nadalje, odobrene varijacije određenih ugovora o kupovini ne odnose se na bilo koje druge takve ugovore, osim ako nisu izričito potvrđene u pisanom obliku.

Art. 2. Definicije

Savjeti / Savjeti / Savjetovanje: Podaci koje Davatelj usluga dijeli sa Kupcem ne mogu se smatrati pravno obavezujućim mišljenjem, službenim savjetom itd., Osim ako Kupac nije posebno zatražio pripremu „poreznog mišljenja“ ili „pravnog mišljenja“ i ako je dobio dokumente s takvim naslovima potpisao jedan od starijih partnera dobavljača usluga.

Art. 3. Ugovori

 • Bilo koji ugovor zaključen između Davatelja usluga i Kupca uključuje i ispunjava ove KLIJENTE. Nijedan drugi KLIJENT se neće prijaviti ako se stariji ICS partner s tim izričito ne složi u pismenoj formi.
 • Narudžba kupca za uslugu dobavljača usluga smatrat će se prihvaćenom tek nakon što dobavljač usluga primi i odobri popunjeni obrazac za narudžbu, detalje o računu, pismo o angažmanu (ili sličan dokument) i dokumentaciju dužne pažnje kupaca. Ako provjera prošlosti kupca donese negativne rezultate, narudžba će se poništiti.

Ako se odluka o otkazivanju temelji na razlozima iz čl. 15 (nezakonite radnje) ili sumnje u takve radnje, što dovodi do neadekvatnog dosijea za usklađenost, a Kupac odbija pružiti detalje o svom identitetu ili identitetu drugih pojedinaca koji učestvuju u strukturi kako bi se smanjio procijenjeni rizik, a zatim Kupac neće biti nadoknađeni za bilo kakve već uplaćene predujmove.

Dobavljač usluga takođe će uputiti kupca putem e-pošte. Prepiska će takođe biti predmet ovih KLIJENTA.

 • Kupac razumije da je zaključio ugovor s Dobavljačem usluga prema ovim KLIJENTIMA u svojstvu nalogodavca, a ne agenta koji zastupa drugu osobu ili djeluje u njihovo ime. Stoga kupac preuzima ličnu odgovornost za pokrivanje naknada dobavljača usluga. Ako je sa dobavljačem usluga ugovoreno da pruža usluge računovodstva i knjigovodstva sa kompanijom, šef kompanije daje lične garancije za plaćanje naknada pružaocu usluga.

Art. 4. Navedene informacije

 • Pružalac usluga pruža kupcu informacije prema najboljem znanju, oslanjajući se na njegovu stručnost i iskustvo u oblastima poreza i zakona.

Informacije koje se dostavljaju kupcu ovisit će o specifičnim okolnostima vezanim za kupca i određenim situacijama koje pružatelj usluga ne može unaprijed predvidjeti ili procijeniti.

 • Kupcu se savjetuje da se uvijek savjetuje sa svojim pravnim / poreznim savjetnikom i / ili knjigovođom prije potpisivanja sporazuma.
 • Informacije koje Kupcu pruža Davalac usluga zavise od trenutne / razumno predvidive sudske prakse i zakonodavstva u to određeno vrijeme. Ne može se protumačiti kao garancija ili garancija da će bilo koja od ove dvije ostati nepromijenjena.

Art. 5. Usluge trećih strana

 • Dobavljač usluga ima pravo da koristi usluge treće strane prilikom obavljanja usluga za kupca.
 • Dobavljač usluga ne snosi odgovornost za nedostatke takvih strana, ako može dokazati da je odabrao stranke sa dužnom odgovornošću.

Art. 6. Otvaranje bankovnog računa

 • Pružatelj usluga će uložiti razumne napore u pružanju pomoći Kupcu kroz postupak otvaranja bankovnog računa.
 • Pružalac usluge ne snosi odgovornost u slučaju da banka odbije Klijenta po vlastitom nahođenju.
 • U slučaju odbijanja, Davatelj usluga će pomoći klijentu da se prijavi za drugi račun bez dodatne naplate (i dalje je odobrenje aplikacije na diskreciono pravo banke).

Art. 7. Imigracija

 • Dobavljač usluga neće snositi odgovornost za odbijanje dozvole ako Kupac nije predao potrebne dokumente.
 • Pružatelj usluga neće snositi odgovornost ako služba za imigraciju i naturalizaciju odbije kupca. Nijedna institucija u Holandiji ne može garantirati prihvaćanje.
 • Dobavljač usluga neće snositi odgovornost za sadržaj poslovnih planova Kupca ili za odbijanje finansiranja / dozvole / itd. na osnovu poslovnih planova.

Art. 9. Sekretar / lokalni predstavnik

 • Rok trajanja sporazuma za službe sekretara / lokalno zastupanje je godinu dana.
 • Ugovor će se automatski produžiti ako Kupac ne pošalje pismenu obavijest o njegovom raskidu tri mjeseca prije njegovog završetka.

Art. 10. Računovodstvo

 • Kupac mora dostaviti dokumente potrebne za računovodstvo (ili podnošenje poreskih prijava) u prihvatljivom roku: ne više od mjesec dana nakon završetka obračunskog perioda.
 • Dobavljač usluga izvršavaće svoje obaveze koristeći informacije koje je dostavio kupac. Pružalac usluge neće biti odgovoran za kašnjenja u podnošenju poreskih prijava ako kupac nije na vrijeme dostavio potrebne papire (do petnaest dana nakon završetka obračunskog perioda).

Art. 11. Osnivanje kompanije

 • Naknada za osnivanje subjekta uključuje samo registraciju preduzeća, odnosno javnobeležnički akt i registraciju u Privrednoj komori.
 • Dobavljač usluga odgovoran je samo za registraciju kompanije.
 • Kupac je odgovoran za samu kompaniju.
 • Dobavljač usluga ne snosi odgovornost za kašnjenja prouzrokovana "nepredviđenim okolnostima", tehničkim problemima u Privrednoj komori i drugim događajima izvan sfere kontrole Davaoca usluge.

Art. 12. Ponude

 • Ponude koje izdaje pružatelj usluga ne predstavljaju obavezujuće ponude.
 • Narudžba kupca predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupovini sa dobavljačem usluga u skladu sa ovim KLIJENTOM i svim relevantnim ponudama dobavljača usluga.
 • Dobavljač usluga može takvu ponudu prihvatiti u pisanom obliku, usmeno ili započinjanjem izvršavanja obaveza kao za bilo koji ugovor o kupovini.

Art. 13. Dostava usluge, odgovornost

 • Očekivani datum završetka usluge koju pruža dobavljač usluga treba smatrati procjenom. Ipak, davatelj usluga će uložiti sve razumne napore da slijedi preliminarni raspored.
 • Ako Davatelj usluga zaostaje ili Kupac nije zadovoljan izvedbom usluga, Kupac mora obavijestiti upravu Davatelja usluga u roku od petnaest radnih dana od pojave problema.
 • Nakon što prođe petnaest radnih dana, davatelj usluga neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu, npr. Nastalu kašnjenjem.
 • Pružatelj usluga ne može biti odgovoran za neizvršene zadatke koji ovise o odlukama koje donose treće strane po vlastitom nahođenju, posebno Poreska uprava u slučaju registracije PDV-a, banka u slučaju podnošenja zahtjeva za bankovni račun ili Imigracija i naturalizacija Usluga u slučaju podnošenja zahtjeva za imigracijsku dozvolu.
 • Dobavljač usluga može biti odgovoran za neispunjenje zadatka samo zbog namjernog podmirivanja ili zanemarivanja. Odgovornost dobavljača usluga ne može premašiti vrijednost ugovora za određenu uslugu. Dobavljač usluga ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za posljedične gubitke, uključujući gubitak zarade.
 • Ako kupac odmah prijavi problem, dobavljač usluga će garantovati potpunu podršku, najbolje što može, kako bi pomogao kupcu tako što će stariji partner riješiti problem.
 • Ako kupac ne uspije odmah prijaviti, davatelj usluga će i dalje garantirati potpunu podršku, najbolje što može, ali uzimajući u obzir čl. 13, 3).

Art. 14. Obaveze kupaca

 • Kupac garantuje i garantuje Dobavljaču usluga i njegovim predstavnicima da su informacije koje je Kupac dostavio bile tačne u to vrijeme i da se očekuje da će u dogledno vrijeme ostati tačne.
 • Kupac nije bio angažiran i neće se baviti nezakonitim radnjama u svom prošlom, sadašnjem i budućem poslovanju.
 • Kupac trenutno nije u stečaju, nesolventnosti ili odgađanju plaćanja. Trenutno nije u sukobu s nacionalnom Poreskom upravom u vezi sa bilo kojim određenim poreznim položajem.
 • Kupac će odmah obavijestiti Pružatelja usluga ili njegovog predstavnika o svim promjenama podataka koje je pružio.
 • Kupac će slijediti upute dane uz ponudu.
 • Kupac neće otkriti sadržaj svojih razgovora s Menadžerom računa, Savjetnikom ili drugim predstavnicima Pružatelja usluga, osim ako je na to zakonski obavezan. Podijeljene informacije i razgovori su strogo povjerljivi.

Član 15. Neposredni raskid ugovora

 • Pružatelj usluga može odjednom raskinuti ugovor o svojim uslugama na bilo koje naznake da bi Kupac mogao biti uključen u finansiranje terorizma, pranje novca ili druge nezakonite radnje.
 • Ugovor se može raskinuti odmah ako Kupac odbije razmotriti i / ili ne udovolji dodatnim zahtjevima za dubinsku pažnju u svrhu poštivanja Direktive o pranju novca (Uredba EU) i / ili Holandski WWFT.
 • Kupac je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu davatelju usluga. U takvim situacijama Kupac neće dobiti povrat novca.

Art. 16. Dodatni troškovi i troškovi

 • Dobavljač usluga može naplatiti naknadu za provjeru prošlosti Kupca i bilo koje druge osobe koja kontaktira Dobavljača usluga kao predstavnik ili informator Kupca.
 • Ako se takve naknade naplaćuju, Davatelj usluga će unaprijed obavijestiti Kupca i nastaviti samo uz njegovo / njeno odobrenje. Dobavljač usluga garantira da neće biti skrivenih troškova.

Art. 17. Periodična ili dodatna pažnja

 • Kupac mora na zahtjev poslati dobavljaču usluga potvrdu o ponašanju.
 • Dobavljač usluga može zatražiti od kupca dodatnu pažnju iz sljedećih razloga:

- važenje starih dokumenata;

- pravni osnov za traženje dodatnih detalja;

- obavljanje rutinske provjere kako je predviđeno nacionalnom regulativom za borbu protiv pranja novca;

- primanje novih podataka ili zahtjeva za dubinsku provjeru od službenog tijela, javnog bilježnika ili druge nadležne organizacije;

 • Ako kupac ne ispuni zahtjev u razumnom vremenskom roku (dvije sedmice do 30 dana) i mogućnosti, uprkos poslanim podsjetnicima, pružatelj usluga ima pravo na trenutni raskid ugovora. U takvim slučajevima pružatelj usluga zadržava sve plaćene iznose.

Art. 18. Uslovi plaćanja

 • Vrijednost ugovora dospijeva trideset dana nakon izdavanja računa, osim ako su se stranke pismeno dogovorile o drugom aranžmanu ili ako je kupac dobio popust. U slučaju popusta uplata se mora izvršiti na datum narudžbe.
 • Ako kupac ne uspije prenijeti bilo koji dospjeli iznos dobavljaču usluga do navedenih datuma, tada će morati platiti kamatu za preostalo plaćanje plus 3 posto godišnje. Kamate će se akumulirati svakodnevno od datuma kada je plaćanje dospjelo do stvarnog datuma isplate preostalog iznosa.
 • Dobavljač usluga može zahtijevati hitno poštivanje obaveza Kupca ako Kupac padne u stanje bankrota, nesolventnosti ili ako sačuva svoje bankovne račune.
 • Dobavljač usluga može po vlastitom nahođenju zahtijevati plaćanje unaprijed (djelimično ili potpuno) u vezi sa bilo kojim iznosom koji kupac plaća ili zahtijevati od kupca da pruži garancije trećih strana za te iznose na zadovoljstvo dobavljača usluga. Takođe, davatelj usluga može zahtijevati prijenos uplate putem neopozivog akreditiva koji je ovjerila prihvatljiva banka. U svakom slučaju, neuspjeh Kupca može dovesti do obustave isporuke usluga Dobavljača usluga.

Art. 19. Troškovi otkazivanja

 • Nakon što kupac izvrši narudžbu, on / ona mora platiti dobavljaču punu cijenu usluge, čak i ako odluči otkazati usluge pružatelja usluga, osim ako pružanje usluge (npr. Tajnička podrška) još nije započelo I usluga Dobavljač još nije izdao nijednu fakturu.
 • Kupcu neće biti vraćen puni povrat ako raskine ugovor iz razloga navedenih u čl. 13, osim ako pružatelj usluga nema dovoljno vremena da ublaži probleme. Potrebno vrijeme može ovisiti o drugim stranama, tako da se ne može predstaviti tačna procjena. Ako se dobavljač usluge pokaže da ne može ispraviti problem, možda će smatrati prikladnim da kupcu vrati novac za određenu uslugu.
 • Povrat novca za osnivanje preduzeća ne može se odobriti nakon stvarnog formiranja subjekta (i registracije u Privrednoj komori). Izvedeni posao i stvoreni entitet uključuju troškove koji se jednom plaćenim ne mogu nadoknaditi.

Art. 20. Računovodstveni / administrativni troškovi

U slučaju da kupac odluči prebaciti svoje računovodstvo na drugog dobavljača, računovođa pružaoca usluga će izvršiti transfer uz naknadu od 750 eura.

Art. 21. Komunikacija

Slanje elektroničkih poruka pružaocu usluga je na rizik kupca. Dobavljač usluga neće biti odgovoran ili nepotreban za nepotpuni ili netačni dolazak ili nedolazak poruke poslane elektroničkim putem.

Art. 22. Povjerljivost

 • Kupac će čuvati u tajnosti sve dobijene informacije u vezi sa procedurama, korporativnim informacijama i detaljima koje je davao dobavljač usluga.
 • Kršenje ovih uslova od strane Kupca pružit će dobavljaču usluga pravo da ukine sve usluge, bez obzira na njihovu prirodu.

Art. 23. Nadležni sudovi i važeći zakoni

Svi sporovi će se bez izuzetka rješavati od holandskih nadležnih sudova, osim ako se strane pismeno ne dogovore o različitim aranžmanima.

 

Dio 2 - Uslovi i odredbe Računovodstvena služba

          
Ugovor o knjigovodstvenim uslugama poreza (NL)

BUDUĆI DA Klijent želi pribaviti određene knjigovodstvene usluge od ICS ADVISORY i pristaje angažirati ICS ADVISORY kao neovisnog za obavljanje ovih usluga, a ICS ADVISORY ovime pristaje pružiti takve usluge Klijentu.

SADA SE, s obzirom na ovdje sadržane međusobne sporazume i sporazume, ugovorne strane slažu oko sljedećih uslova:

 1. Trajanje ugovora

Ovaj ugovor stupa na snagu DATUM POČETKA. Nastavit će na snazi ​​tokom jedne „knjižne godine“. Ugovor će se automatski produžiti ako Klijent ne raskine ugovor u pisanom obliku tri mjeseca prije kraja svake uzastopne knjižne godine.

 1. Određeni predstavnik klijenta

Da bi se osigurala efikasna komunikacija i efikasan postupak dizajniranja između Klijenta i

ICS ADVISORY, Klijent se slaže da odredi jednog predstavnika koji će raditi direktno sa ICS ADVISORY.

Informacije o imenovanom predstavniku klijenta:

 

Ime: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

Email: _______________________________________

 1. Knjigovodstvene usluge

Prema odredbama i uslovima navedenim u ovom Ugovoru, ICS SAVETOVATELJ se ovim slaže da će pružiti sledeće usluge Klijentu:

 • Porez na PDV se vraća. ICS SAVJETOVAČ će pripremiti tromjesečne povrate poreza na dodatu vrijednost na osnovu dostavljenih računa o kupoprodaji i bankovnih izvoda / knjige gotovine. Ovi dokumenti će se morati poslati pred ICS SAVJETOVANJE 24. u mjesecu.
 • Priprema godišnjeg izvještaja na kraju svake knjižne godine.
 • Polaganje godišnjeg izvještaja u Holandsku privrednu komoru.
 • Popunjavanje godišnje prijave za porez na dobit u roku od 6 mjeseci nakon isteka godina.

Pored toga, ICS ADVISORY može obavljati dodatne knjigovodstvene usluge za Klijenta, ako Klijent to zatraži, a ICS ADVISORY pristane na to. Međutim, sve usluge koje nisu posebno opisane u ovom potvrdnom listu nisu uključene u naknadu za knjigovodstvo i klijentu će se posebno naplatiti.

Klijent će ICS-u SAVETOVATELJ pružiti opunomoćenika koji će delovati u ime Kompanije-klijenta posebno za poslove sa poreskim vlastima. Pored toga, Klijent će odobriti uputstvo za porezne vlasti da svu poreznu korespondenciju prosledi direktno Direkciji za računovodstvo ICS SAVETODAVSTVA (u Bredi). U tu svrhu dodali smo Aneks A (Proxy) ovom listu sa potvrdom.

 1. Korišćenje usluga trećih lica

ICS SAVJETOVAČ ima pravo da koristi usluge trećih strana kada pruža usluge Klijentu.

 1. Naknada za knjigovodstvene usluge

Uzimajući u obzir usluge koje će pružati ICS SAVJETOVATELJ, Klijent se slaže da će nadoknaditi ICS SAVJETOVAJU za pružene usluge kako slijedi:

usluge Iznos bez 21% PDV
Naknada za računovodstvo po 0-100 računa 395 € po tromjesečju (3 mjeseca)
Dodatna naknada za više od 100 računa 75 € po tromjesečju (3 mjeseca) - za dodatnih 100 mutacija
Poresko savjetovanje / izvještaji mlađeg savjetnika 90 € na sat
Poreske konsultacije / izvještaji starijeg partnera 155 € na sat
Povraćaj VIES primjenjiv pomaknutim PDV-om 35 € po povratku
Prigovor na fiskalna pitanja € 90
U slučaju porezne revizije ili istrage / posjete Držač od 675 €
Započnite sastanak sa svima koji u ime Klijenta dođu da se sastanu sa ICS SAVJETNICOM ili dolaze radi dobijanja informacija o Klijentu 90 € na sat
 1. Troškovi i troškovi

Pored gore navedenih naknada, Klijent će nadoknaditi ICS-u SAVJETOVAČ za sve slučajne troškove i izdatke koji su nastali u ime-u ICS-a SAVJETOVANJE u obavljanju usluga navedenih u ovom Kontaktu, uključujući, ali bez ograničenja, izmjene koje treba izvršiti. podneto nakon datuma podnošenja, obrade predstavki i prigovora na fiskalna pitanja i slične troškove. Troškovi i troškovi će se fakturirati klijentu po satnici od 90 €, ex. PDV.

Ako je vašoj kompaniji dodijeljen status visokog rizika (na osnovu vaših poslovnih aktivnosti ili pozadine), ICS SAVJETOVANJE može klijentu naplatiti depozit u iznosu do 995 €.

Uvijek ćemo unaprijed potvrditi troškove ili procjenu troškova.

 1. Isplate

Sve (tromjesečne) isplate moraju se platiti unaprijed. Kada uplata ne bude primljena na vrijeme, ICS SAVJETOVATELJ ima pravo zaustaviti svoje usluge i tromjesečna prijava PDV-a može se odgoditi, što može rezultirati novčanim kaznama (i dodatnim naknadama).
ICS SAVJETOVANJE će predati svoju prvu fakturu za usluge rezervacije, nakon što od klijenta primimo zadatak, a svoje usluge započet će nakon primanja uplate.

 1. Ovlašteno terećenje

Klijent prihvaća potpisivanje obrasca za izdavanje naloga koji ICS ADVISORY-u daje dozvolu za slanje periodičnih uputstava za prikupljanje podataka od preduzeća do banke za terećenje vašeg (holandskog) korporativnog bankovnog računa.

 1. Odgovornost klijenta

Klijent će biti jedini odgovoran za pružanje ICS SAVJETOVAO svih informacija, računa, podataka i dokumenata potrebnih za obavljanje Usluga dogovorenih ovim Ugovorom. Klijent će dostaviti ICS SAVJETODAVNO sve potrebne dokumente i račune na kraju svakog mjeseca. Najkasnije se moraju poštivati ​​sljedeći rokovi:

 • Za prvu četvrtinu, ICS SAVJETOVAČ mora dostaviti dokumente najkasnije 10. aprila.
 • Za drugu četvrtinu, ICS SAVJETOVAČ mora dostaviti dokumente najkasnije 10. jula.
 • Za treću četvrtinu, ICS SAVJETOVAČ mora dostaviti dokumente najkasnije 10. oktobra.
 • Za četvrtu četvrtinu, ICS SAVJETOVAČ mora dostaviti dokumente najkasnije 10. januara.

Klijent priznaje i slaže se da je za tačnost finansijskih informacija dostavljenih ICS ADVISORY isključiva odgovornost Klijenta. ICS SAVJETOVANJE se neće smatrati odgovornim za izradu netačnih financijskih izvještaja, evidencija i obračuna ili bilo kojih drugih finansijskih izvještaja ako su finansijski podaci dostavljeni na osnovu netačnih informacija koje je pružio Klijent.

ICS SAVJETOVANJE može zatražiti odobrenje klijenta prije podnošenja porezne prijave ili godišnjeg izvještaja. Odgovornost je klijenta da odmah reagira i izbjegne kasno podnošenje kazne.

 1. Ubrzani postupak i administrativni troškovi

Ako Klijent dostavi tražene dokumente nakon roka navedenog u paragrafu 7, ICS SAVJETOVANJE će mu naplatiti administrativnu naknadu u iznosu od 67 € za svako kašnjenje. Slične naknade će se dogoditi u slučaju hitnih zahtjeva koje treba razmotriti u ograničenom vremenskom okviru. ICS ADVISORY može navesti alternativne naknade, ovisno o situaciji.
Ako klijent preda potrebnu dokumentaciju mjesec dana nakon isteka krajnjeg roka, ICS SAVJETOVAČIT će mu naplatiti administrativne troškove u iznosu od 67 €, a klijent mora razmotriti zakašnjelo podnošenje kazne koje naplaćuju porezne vlasti. Mogu se pojaviti dodatne naknade koje se mogu usprotiviti „procjenjenoj“ procjeni (od strane poreskih vlasti).

 1. Uzajamna predstavljanja
 • Izjave klijenta: Klijent zastupa i jamči da:
 • pridržavat će se holandskog zakona u korištenju Usluga;
 • izvršenje, isporuka i izvršenje ovog ugovora su uredno odobreni i neće biti u suprotnosti sa bilo kojim obavezama klijenta, bilo da proizlaze iz ugovora, djelovanja zakona ili na drugi način;
 • ovaj ugovor predstavlja valjanu i pravno obavezujuću obavezu sa ICS ADVISORY; i
 • klijent ima sva potrebna prava da imenuje ICS ADVISORY za svog knjigovođu.

(B) Zastupništva od strane ICS SAVJETOVATELJA: ICS SAVJETOVANJE zastupa i garantuje da:

 • pridržavat će se holandskog zakona u obavljanju Usluga;
 • ne postoje ugovori i / ili restriktivni ugovori koji sprečavaju potpuno izvršavanje dužnosti i obaveza ICS SAVJETNIČKOG prema ovom ugovoru; i
 • ICS SAVJETOVAČ ima potrebne kvalifikacije, znanje i iskustvo za izvršavanje dužnosti i obaveza prema ovom sporazumu;
 1. Naknada za transfer

Ako Klijent želi prenijeti knjigovodstvene usluge na drugog Knjigovođu, mora o tome obavijestiti ICS SAVJETOVANJE tri mjeseca prije kraja prve knjižne godine. Raskid mora biti u pisanom obliku. ICS ADVISORY će naplatiti 395 € za prijenos svih dokumenata i digitalnih datoteka Klijenta svom novom knjigovođi i sarađivati ​​kao veza u ovom pitanju. Ovo je neobavezna usluga.

 1. Ograničenje odgovornosti

ICS će biti odgovoran za neizvršenje ili kašnjenje zadatka samo ako je dokazano da je neizvršenje ili kašnjenje uzrokovano namjernim zanemarivanjem ili namjernim propuštanjem SAVJETOVANJA ICS-a. Opseg odgovornosti ICS ADVISORY neće prelaziti iznos ugovorne cijene i ni u kom slučaju ICS ADVISORY neće biti odgovoran za bilo koji posljedični gubitak ili gubitak dobiti koji nastanu kao rezultat gore navedenog.

 1. Privremeni raskid

ICS SAVJETOVAČ ima pravo raskinuti ovaj ugovor odmah onog trenutka kada postoji naznaka da se može dogoditi pranje novca, prevara, finansiranje terorizma ili ilegalnost uopšte. Klijent će biti odgovoran i odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu ICS SAVJETILJU. Potpuna cijena usluga neće se vratiti klijentu ako ICS SAVJETOVATELJ odluči raskinuti ugovor kao rezultat gore navedenih razloga.

U slučaju kršenja propisanih uslova ili u slučaju bilo kakvih dezinformacija, poreska uprava može odlučiti da opozove PDV broj, a ICS ADVISORY može odlučiti da ukine svoje knjigovodstvene usluge i podnese ostavku kao poreski zastupnik.

 1. Nadležnost i sporovi

Ovaj se ugovor uređuje zakonima Holandije. Sve sporove rješavat će holandski sudovi. Strane pristaju na isključivu jurisdikciju takvih sudova, slažu se da će prihvatiti dostavu postupka poštom i odreći se bilo koje druge nadležnosti ili odbrane na drugom mjestu.

 1. integracija

Ja dole potpisani izjavljujem da Klijent želi da koristi gore navedene usluge, podložno odredbama navedenim u Opštim uslovima, uz koje je priložen izvod u štampanom obliku. Ja se dolje potpisani izričito izjavljujem da se slažem s kojim uvjetima.

Ove odredbe i uslove izradio je Lwzjuristen

Sjedište ICS Advisory-a je:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Holandija

ICS ima privrednu komoru reg. br. 71469710 i PDV br. 858727754

Pronađite i naše:
- Cookie policy
- Politika privatnosti
- Uslovi korištenja
- odricanje